ทำระบบเช็ค Status Server ด้วย PHP

Article Optimizer App

ฟังก์ชั่น fsockopen()

รูปแบบการเขียน (Syntax)

 • hostname ชื่อโฮสต์สามารถใช้ได้ทั้ง ssl: // และ tls: //

 • errno ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อในระบบ

 • errstr ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นสตริง

 • timeout ระยะเวลาในการเชื่อมต่อเป็นวินาที

<?php
  ## server check function ##
  function server_status(){
    $fp = @fsockopen("mtf.in.th", "80", $errno, $errstr, 1); 
    if (!$fp){ 
      $status = "<font style=\"color: red;\">offline</font>"; 
    }else{ 
      $status = "<font style=\"color: green;\">ONLINE</font>"; 
    } @fclose($fp);
    return $status;
  }
  
  echo "Server status: " . server_status();
?>